Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi: Những điểm mới cần biết

  11/08/2023

Bạn có biết rằng Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi vào ngày 21/01/2020? Nghị định này quy định rõ các quy mô, điều kiện, quy trình và trách nhiệm của các cơ sở chăn nuôi, nhà nước và cộng đồng trong lĩnh vực chăn nuôi. Nghị định này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quả của ngành chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và phát triển bền vững kinh tế – xã hội. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những nội dung chính của Nghị định 13/2020/NĐ-CP và những tác động của nó đến hoạt động chăn nuôi của bạn. Hãy cùng theo dõi tại đây!

nghi dinh huong dan chan nuoi 3
Tuân thủ Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi giúp doanh nghiệp chăn nuôi đạt được nhiều hiệu quả cao

Những điểm mới cần biết trong Nghị định số 13/2020/NĐ-CP

Quy định về quản lý chăn nuôi theo chuỗi giá trị

Quản lý chăn nuôi theo chuỗi giá trị là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi. Theo đó, chuỗi giá trị sản xuất chăn nuôi là sự kết nối giữa các bên liên quan trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phân phối các sản phẩm chăn nuôi. Mục tiêu của việc quản lý chăn nuôi theo chuỗi giá trị là nâng cao hiệu quả, an toàn và bền vững của ngành chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường.

Nghị định 13/2020/NĐ-CP đã quy định các nguyên tắc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất chăn nuôi. Các nguyên tắc bao gồm: tuân thủ pháp luật, đảm bảo công bằng, minh bạch, tin cậy và cạnh tranh lành mạnh; tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên; thực hiện hợp đồng và cam kết; phối hợp, hỗ trợ và chia sẻ thông tin; áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn thực phẩm. Các nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên gồm: xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; thực hiện kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm; thực hiện truy xuất nguồn gốc và nhãn hiệu sản phẩm; thực hiện thanh toán và giải quyết tranh chấp; tham gia vào các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, đào tạo và tuyên truyền.

Ngoài ra, Nghị định 13/2020/NĐ-CP cũng đã quy định các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ cho việc quản lý chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Các biện pháp này bao gồm: cấp phép hoạt động cho các tổ chức chăn nuôi theo quy mô trang trại, theo chuỗi giá trị; cung cấp thông tin thị trường và dự báo nhu cầu sản phẩm; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và công nghệ; hỗ trợ tài chính, thuế, lãi suất và bảo hiểm; hỗ trợ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn sản phẩm; hỗ trợ xúc tiến thương mại trong nước và xuất khẩu.

Quy định về quản lý chất thải chăn nuôi

Quản lý chất thải chăn nuôi là một trong những nội dung được quan tâm trong Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi. Theo đó, chất thải chăn nuôi bao gồm chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, nước thải chăn nuôi, khí thải và chất thải khác. Mục tiêu của việc quản lý chất thải chăn nuôi là bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả và bền vững của ngành chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Nghị định 13/2020/NĐ-CP đã quy định các trách nhiệm và biện pháp xử lý chất thải cho các bên liên quan trong lĩnh vực chăn nuôi. Các trách nhiệm bao gồm: tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y, an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch và tổ chức thu gom, xử lý chất thải theo quy mô và loại hình chăn nuôi; áp dụng các công nghệ xử lý chất thải tiết kiệm, hiệu quả và tái sử dụng cho mục đích khác; thực hiện truy xuất nguồn gốc và giám sát chất lượng sản phẩm từ chất thải. Các biện pháp xử lý bao gồm: xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ bằng phương pháp sinh học, nhiệt độ cao hoặc kết hợp; xử lý nước thải chăn nuôi bằng phương pháp sinh học, hóa học hoặc kết hợp; xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học, vật lý hoặc kết hợp; xử lý vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác bằng phương pháp tiêu hủy an toàn.

Ngoài ra, Nghị định 13/2020/NĐ-CP cũng đã quy định các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ cho việc quản lý chất thải chăn nuôi. Các biện pháp này bao gồm: cấp phép hoạt động cho các tổ chức, cá nhân có năng lực xử lý chất thải; cung cấp thông tin, tư vấn và đào tạo về công nghệ xử lý chất thải; hỗ trợ tài chính, thuế, miễn giảm phí sử dụng tài nguyên và môi trường; hỗ trợ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn và nhãn hiệu sản phẩm từ chất thải; hỗ trợ xúc tiến thương mại trong nước và xuất khẩu.

nghi dinh huong dan chan nuoi 5
Nghị định 13/2020/NĐ-CP có nhiều biện pháp khuyến khích và hỗ trợ cho việc quản lý chất thải chăn nuôi

Quy định về quản lý an toàn thực phẩm chăn nuôi

An toàn thực phẩm chăn nuôi là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và phát triển bền vững ngành chăn nuôi. Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi đã quy định các nội dung liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm chăn nuôi. Theo đó, các nội dung bao gồm:

  • Quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và chất bổ sung cho vật nuôi: Thức ăn chăn nuôi phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn thực phẩm.
  • Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chăn nuôi: Sản phẩm chăn nuôi là các sản phẩm có nguồn gốc từ vật nuôi hoặc được sản xuất từ các thành phần có nguồn gốc từ vật nuôi. 
  • Quản lý an toàn thực phẩm trong hoạt động chăn nuôi: Hoạt động chăn nuôi là các hoạt động liên quan đến nuôi, chăm sóc, phòng bệnh, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi. Hoạt động chăn nuôi phải đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh.
  • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và chất bổ sung cho vật nuôi phải tuân thủ các quy định về cấp phép, kiểm tra, giám sát, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm.
nghi dinh huong dan chan nuoi 4
Chất lượng thức ăn chăn nuôi cũng được đề cập trong Nghị định 13/2020/NĐ-CP

Quy định về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi

Theo đó Nghị định 13/2020/NĐ-CP có quy định về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi bao gồm: con giống, trứng giống, tinh, phôi, tế bào, mô, cơ quan và các thành phần khác của vật nuôi có khả năng sinh sản. Giống và sản phẩm giống vật nuôi được phân loại theo nguồn gốc, tính chất di truyền, chất lượng và mức độ hiếm.

Nghị định 13/2020/NĐ-CP quy định các nguyên tắc, quy trình và biểu mẫu liên quan đến việc trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, kiểm tra, cấp phép, công bố và quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến giống và sản phẩm giống vật nuôi.

Mục tiêu của việc quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi là bảo đảm an toàn sinh học, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh; bảo tồn và phát triển nguồn gen; nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và người sản xuất.

Quy định về quản lý bệnh truyền nhiễm và phòng ngừa dịch bệnh chăn nuôi

Quản lý bệnh truyền nhiễm và phòng ngừa dịch bệnh chăn nuôi là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi. Theo đó, bệnh truyền nhiễm là bệnh có khả năng lây lan từ vật nuôi sang vật nuôi khác hoặc từ vật nuôi sang người và ngược lại. Bệnh truyền nhiễm được phân loại theo mức độ nguy hiểm, tần suất xuất hiện, khả năng phòng ngừa và điều trị.

Nghị định 13/2020/NĐ-CP quy định các nguyên tắc, quy trình và biểu mẫu liên quan đến việc giám sát, phát hiện, báo cáo, xác định, xử lý và công bố bệnh truyền nhiễm; phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh chăn nuôi; cách ly y tế, tiêu hủy vật nuôi, sản phẩm vật nuôi, phụ phẩm vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, phương tiện chứa đựng, vận chuyển vật nuôi và các vật liệu có liên quan; khử trùng, khử khuẩn và tái canh tác. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý bệnh truyền nhiễm và phòng ngừa dịch bệnh chăn nuôi.

Mục tiêu của việc quản lý bệnh truyền nhiễm và phòng ngừa dịch bệnh chăn nuôi là bảo đảm an toàn sinh học, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh; bảo tồn và phát triển nguồn gen; nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi; bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Những điểm mới cần biết trong Nghị định số 46/2022/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quản lý chất thải chăn nuôi

Theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP của Chính phủ, một số điều liên quan đến quản lý chất thải chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, Nghị định quy định rõ khái niệm về chất mới, cơ sở sản xuất và sản phẩm giống gốc vật nuôi; quy định điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; quy trình cấp phép nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi có chứa chất mới; quy trình cấp phép sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi có chứa chất mới; quy trình công bố sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; nội dung kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm chăn nuôi

Quản lý an toàn thực phẩm chăn nuôi là việc thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm chất lượng, vệ sinh và an toàn của thức ăn chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi, phụ phẩm chăn nuôi và sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. Theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi, một số điều liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với thức ăn chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi, và phụ phẩm chăn nuôi, Nghị định quy định rõ khái niệm về thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ Việt Nam và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; quy định điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; quy trình cấp phép sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; quy trình công bố tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi; nội dung kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến thức ăn chăn nuôi.

Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi

Đối với giống và sản phẩm giống vật nuôi, Nghị định quy định rõ khái niệm về sản phẩm giống gốc vật nuôi; quy định điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm giống gốc vật nuôi; quy trình cấp phép nhập khẩu sản phẩm giống gốc vật nuôi; quy trình công bố sản phẩm giống gốc vật nuôi; nội dung kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến sản phẩm giống gốc vật nuôi.

nghi dinh huong dan chan nuoi 6
Một số thay đổi trong Nghị định 13/2020/NĐ-CP

Tác động của những điểm mới này đối với người chăn nuôi, doanh nghiệp và cơ quan quản lý

Những điểm mới của Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi có tác động tích cực đến các bên liên quan trong ngành chăn nuôi. Cụ thể, có thể nêu ra một số tác động như sau:

  • Đối với người chăn nuôi, những điểm mới của Nghị định giúp họ có được các tiêu chuẩn, quy trình và biểu mẫu rõ ràng và thống nhất trong việc sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến chăn nuôi. Đồng thời, họ cũng được bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia vào các hoạt động chăn nuôi theo chuỗi giá trị, bảo vệ môi trường và an toàn sinh học.
  • Đối với doanh nghiệp, những điểm mới của Nghị định tạo thuận lợi cho họ trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao, an toàn và hiệu quả kinh tế. Đồng thời, họ cũng được khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến, sáng tạo và bền vững trong ngành chăn nuôi.
  • Đối với cơ quan quản lý, những điểm mới của Nghị định giúp họ nâng cao hiệu quả của công tác quản lý chăn nuôi, bảo vệ nguồn gen và môi trường, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, họ cũng được hỗ trợ trong việc xây dựng các chính sách, kế hoạch và biện pháp thực thi pháp luật liên quan đến chăn nuôi.

Những khuyến nghị cho người chăn nuôi, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để thực hiện hiệu quả Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi là văn bản quan trọng nhằm thực hiện các quy định của Luật Chăn nuôi về các hoạt động chăn nuôi, quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi, quản lý bệnh truyền nhiễm và phòng ngừa dịch bệnh chăn nuôi, quản lý an toàn thực phẩm chăn nuôi, quản lý chăn nuôi theo chuỗi giá trị và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Để thực hiện hiệu quả Nghị định này, tôi có một số khuyến nghị như sau:

  • Đối với người chăn nuôi, họ cần nắm rõ các tiêu chuẩn, quy trình và biểu mẫu liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi; tuân thủ các quy định về an toàn sinh học, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh; áp dụng các công nghệ tiên tiến, sáng tạo và bền vững trong ngành chăn nuôi; tham gia vào các chuỗi giá trị chăn nuôi để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và an toàn của sản phẩm; tận dụng các cơ hội hợp tác, liên kết và hỗ trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước.
  • Đối với doanh nghiệp, họ cần đầu tư vào việc nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao, an toàn và hiệu quả kinh tế; tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và pháp luật liên quan; xây dựng và duy trì uy tín, thương hiệu và chất lượng của sản phẩm; tham gia vào các chuỗi giá trị chăn nuôi để tạo ra lợi thế cạnh tranh; tận dụng các cơ hội hợp tác, liên kết và hỗ trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước.
  • Đối với cơ quan quản lý, họ cần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý chăn nuôi, bảo vệ nguồn gen và môi trường, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh; xây dựng các chính sách, kế hoạch và biện pháp thực thi pháp luật liên quan đến chăn nuôi; khuyến khích và hỗ trợ người chăn nuôi và doanh nghiệp trong việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, sáng tạo và bền vững trong ngành chăn nuôi; thúc đẩy việc phát triển các chuỗi giá trị chăn nuôi để tạo ra giá trị gia tăng cho ngành; tăng cường việc giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi.

Hy vọng những thông tin bên trên sẽ giúp bạn cập nhật đầy đủ về Nghị định hướng dẫn Luật chăn nuôi chi tiết nhất. Ngoài ra, để nhận được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi bạn có thể tham gia “TRIỂN LÃM VIETSTOCK TỔ CHỨC CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGÀNH CHĂN NUÔI” được Vietstock tổ chức vào tháng 10/2023 sắp tới, đăng ký ngay tại đây:

————————–

Box thông tin:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam